Giao dịch thanh toán

  • Thẻ trả trước được tự động kích hoạt khả năng lập lệnh thanh toán để người sử dụng có thể thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ của các đối tác. Danh sách các đối tác tại www.o2.cz/3partner hoặc www.darcovskasms.cz. Các đối tác này sẽ xuất chứng từ thuế trên cơ sở đề nghị của người sử dụng.
  • Khả năng đặt lệnh thanh toán có thể hủy, hoặc kích hoạt lại qua tổng đài CSKH 778 820 820 hoặc *88 (gọi từ điện thoại thuộc mạng OpenCall).
  • Lệnh thanh toán có để thực hiện bằng cách gọi audiotextual, gửi SMS tới số đặc biệt (Premium SMS, SMS tặng quà) hoặc xác nhận lệnh thanh toán qua internet (thanh toán-m).

 Gọi audiotextual

  • Số điện thoại sử dụng dịch vụ gọi Audiotextual có định dạng 90X AB CD ZZ, trong đó X thể hiện tính chất dịch vụ, AB là mức giá dịch vụ cho một phút hoặc cho một lần kết nối đã bao gồm VAT, CD ZZ là đối tác. Đối với mã vùng 900, 906 và 909, tổng số tiền chuyển phụ thuộc vào độ dài cuộc gọi, mức phí/ phút và thời gian tối thiểu phải trả phí. Đối với mã vùng 908, tổng số tiền chuyển phụ thuộc vào mức phí của cuộc gọi, không quan tâm đến độ dài cuộc gọi.

Premium SMS

  • SMS Premium được thực hiện bằng cách gửi đăng ký Premium SMS MO đến số 7 chữ số (90z AB XY) hoặc số 5 chữ số (90z AB). Trong đó, Z là loại hình dịch vụ, AB là đối tác và XY là số tiền thanh toán bằng Kč.
  • Trường hợp gửi đăng ký Premium SMS MO tới số bao gồm 5 chữ số, người thực hiện đồng ý gửi một hoặc nhiều khoản tiền tới đối tác, nếu đối tác xác nhận lại bằng Premium SMS MT từ một số bao gồm 8 chữ số dưới dạng 90z AB XYZ. Trong đó, XYZ là số tiền thanh toán bằng Kč. Trên cơ sở một Premium SMS MO, người thực hiện đăng ký có thể nhận được nhiều Premium SMS MT thể theo dịch vụ của đối tác. Mỗi Premium SMS xác nhận sẽ chuyển khoản tiền tương ứng tới tài khoản của đối tác.
  • Để hủy xác nhận Premium SMS MT, người thực hiện có thể gửi Premium SMS MO đến số điện thoại đã gửi đăng ký Premium SMS MO với nội dung STOP và TÊN DỊCH VỤ CẦN HỦY. Để hủy tất cả các xác nhận Premium SMS MT và các khoản tiền chuyển cho dịch vụ đăng ký, người thực hiện gửi Premium SMS MO với nội dung STOP ALL. Đăng ký Premium SMS MO gửi đến số 5 chữ số và Premium SMS hủy được tính phí theo mức phí SMS thông thường của người thực hiện.