Các dịch vụ khác

Dịch vụ thông tin

Dịch vụ Kč, bao gồm thuế GTGT
Thông tin về thời gian (+420 606 000 606 từ điện thoại O2) 10,00
  • Mức giá được tính bằng Kč/phút, đã bao gồm thuế GTGT.
  • Thời gian tính phí tối thiểu của cuộc gọi là một phút. Cuộc gọi được tính phí theo giây sau thời gian tính phí tối thiểu.

Dịch vụ 141xx Kč, bao gồm thuế GTGT
14111 - hỗ trợ Đề nghị thông báo về khả năng hệ thống thông tin điện tử10,00
14112 - thời gian chính xác 10,00
14114 - kết quả Sportka, Sazka, Š10 và Euromiliony
10,00
14116 - dự báo thời tiết
10,00
14144 - dịch vụ Taxi (Tick Tack)
10,00
  • Mức giá được tính bằng Kč/phút, đã bao gồm thuế GTGT.
  • Thời gian tính phí tối thiểu của cuộc gọi đến số 141XX là hai phút. Sau thời gian tính phí tối thiểu, mỗi phút bắt đầu gọi được tính theo giá cho cả phút.
Dịch vụ 14yxx
Các cuộc goi đến số 14yxx, trong đó y = 0, 2-9 (dịch vụ thương mại), được tính theo mức phí giống như các cuộc gọi đến số cố định theo mức phí thuê bao của khách hàng.

 

Tổng đài thông tin 1180, 1181 và 1188 Kč, bao gồm thuế GTGT
Mức phí cho một phút gọi34,90
  • Dịch vụ thông tin có thể kết nối cuộc gọi đến số được tìm. Cuộc gọi kết nối được tính theo mức phí giống như cuộc gọi đến đường dây thông tin đó.
  • 1180, 1181: Dịch vụ kết nối cuộc gọi có thể thực hiện trong phạm vi mạng cố định và mạng di động tại Công hòa Séc, và trong phạm vi mạng quốc tế cho các quốc gia thuộc khu vực 1 đến 6. Dịch vụ 1188 cung cấp những thông tin về các số điện thoại trong Cộng hòa Séc với khả năng kết nối cuộc gọi sau đó.
  • Các cuộc gọi đến tổng đài thông tin chỉ có thể thực hiện trong phạm vi Cộng hòa Séc. Dịch vụ không thể sử dụng nếu gọi từ nước ngoài.
  • Thời gian tính phí tối thiểu của cuộc gọi là một phút. Sau thời gian tối thiểu, cuộc gọi sẽ được tính phí theo mỗi phút bắt đầu gọi.
Dịch vụ 12xx (các dịch vụ xã hội quan trọng toàn quốc ) Kč, bao gồm thuế GTGT
12xx10,00

 

Dịch vụ 12yxx (các dịch vụ xã hội quan trọng toàn quốc ) Kč, bao gồm thuế GTGT
12yxx, trong đó y = 4, 7, 8 và 9 (ngoại trừ 12727 ) 10,00
12727 - Thông tin Prague Castle 10,00