Self care

 

Tôi có thẻ SIM 

Opencall cũ.

Chi tiết tại đây.

Tôi có thẻ SIM 

Opencall powered by O2 mới.

Chi tiết tại đây.